= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.C.������� ��������

��� ������ ������ ������ ������� ��������


������ ������� ������� ���� ������� (Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami, 17.12.1929 - 26.03.2010) � ����������� ����������� �������, ���� � ��������, ������ ������ ������ �������� �������, ������������ ����������� ����������� ���� �������� �������� ����� � 1985 �� 2010 ���. ������� � 1929 ���� � ������� �����������, ����� �������, �������� ��������, � 10 ���������� �� ����� �������� ������ �������� ����. ��� �������� ��� ���� ��� ������ ���, ��� � �������� � ��������� �������� "����� ������. ��� ����� ������������ � ������������ ����, ���� ����� ����� ���� ��� ��������, �� ��� ��������� ����������, ������ � ������������ �� ��������, ������� ������ �������. ���� - ��������� ���� ���� ����� ���� �������������� ��������.

� ������� ������ ��� ������� ����������� ����� � �����������, ����� ��������� �������� � ����� � �������. �� � �� ����� �������� ���������� ��������� ����� �������� � ������������, ������� ��� ���� ������ ���� ��� � ������ � ����������� � ����� ��� � ��������, ���� ��� ����� � ���������. ����� ������ ���� � 1943 ���� ����� ��������� ������� � �����������.

������ ���� �������� ���������� � ����������� �����. � ���� ����� �� ��������� �������� ��������� �����, ����������� �� �������� � ������� ��������. � �� ������� �� ���� ������������ ����������� �����������. ����������� ����-������ ��� � �����, ����� ���� ������ ����� ������.

������ � 1947 ���� �� ���������� � �������������� ��� �������� �������� ����� � ���� �������� �������� �������, ������� ��� �������� ����������. �������� �������� ���� ������������� �����, ��������� ��� ��������� ������.

16 ������ 1985 ���� �������� ������� �������� ��� � ��������, ��� ��� ��� ������ ������ �������. �� ����� ���������� ��������������� ��� � ������� ������������, ������� ��� ���� ������-���������� ��� �������� �������� �����.

�� ����� ������ ����������� ��� �������� �������� ������, ������� ������� ��� ������ ����� �������� � �������������� ������� ����� 100 ��������� �������� ����� � ������ �������. � 1992 ���� ������� ������� ��������� ������������� �� ����� ����, ���������� ������-����������. ������������ ������� ������ � ���������.

�������� �������� ������� ����� - ��� �����: "������������ �����" � "�������� ������". � ����� ������ �������� �� ����� ����, ������� ���������� �������� �������� � ��������� ������ ����������� �� ����� ����.


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100