= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.������� �������� >> � ����� �.�.������� ���������

��������� ��� ������ ������������� ������� ������� ���������

   ��� ������ ������������� ������� ������� �������� ������� ����� � ����� �������������� ������ ������� ��������� (1898-1968), ������ �� ������� �������� ����� ��������������� ��������� ���������� (1874-1937). ������� �������� ������� � ���� �������� (���������), 16 ������� 1921 ����, � ����������� � ������������ ����� �������-��������� � ���������� ������� ���������, ������� ������ (���� �����, �����). ��������� ������ ������������ �� ������ �����-������ ��������� �����, �� ������������ ��� �������� ��� ������� � ������ ��������� �� ��������� ���������� �� �������. � ���������� ����� ���� ��������; ��� ��� ���������� � ������������. � ������� ������� � ��� ����� ��������� ������� ���������� � ���������� ����, ����� ������������ � ��������� �������, � �����, �� ��������, ����� ���������� ������� ��� ���������� � ����-����.

���� �������� ����� ������������ ������ ������, � ���� - ������ ����. ��� ��� ���� �������, �������� ������, ������ �������� ������, �, ������� ����� �����, ��� ���� ���������� ���-���������. ���� �� �������� �������� ��������� �� ������� ��������.

�������� � ������������ ������ ������� ��� ��������, � ������� �� ����� ���� ������. � ������� ������� ������� ���� ����� ��������� ������ ��� ���� ������ "�������", ������ � ���� ���������� ����� "��������". ��� ������ �������� ������ ���������, ������ ��� ���� ������ ��� ���������� ���������. ��� � ������� � ��� �������� ������ �������� � ������. �� ������ � �������� ��� � �������� ������ ��� ���������, ������ ����� �� ��������� ��� ��� ������. � ��� ���� �� ����� ������ "������-����������", "����", "�������", "�����������", ������ �������, � ������� ������ � ������� �����. ����� ����, �� ���� ��������� ��� ������� �� "�������" � "�����������". ������� ������ � ����� ����� ������� ������� � ����������� �������� ����-�����, ��� ������ "�������" � "�����������". ������� ��������� ����������� � ����������� �����, �� �������� � ������� ����� � �������, ������� ���������� � ���� ����� �� ����. ������ ���� �� ������ ����� � ����� � ����������� �������. �������� �� ����� ���������, �� ������ ��� ����� �� ������ � ������, ��������� ������ ������������ ����������. � ���� ����������� ����� ������ ����������� � ��������. ������� �� ���� ���� ��������� ����� �����, � �� ���� ������ ������� � ����� ����� ������.

�������� �������, �� ����� �� ���������� ��� ������ �����������. ��������� ����� ����������� � ������ �� ����� ������� ������� ������ � ����������� ����������. ���-������ ���� �� ����� ���� ��������������� ������ � ������ ���������� ����� �����. ������� �� �������� ��� ��� �������������� ���������� ������������ ������, ������� ����� ���������� ��������� ������� � ������������ �� "������ ������� ������". � �� ����� �������������� ������, ������ ����������� ��������� ��������, ���������� ������� ��������, ��������� ����������� � �����-��������� ���������� ��������� ������������� � ������ �������� ��� ������������ - ������-������ � ���������� ��������. ����� ������ �� ������ � ��������������� ������ ������� ������ �������� � ������������� ��������� ������� � ����� ����� ���� �����������. ������ ���� �� ���� ��������� �� �������, ������� ���������� ������-��������, � � ����� ������ "������-����������". ������ �� ����� � ��������������� ���������� ��� ����, ������ ��� ����-�����. ����� ������� � ������� ���������� � �������� ����-����� ������� �������� ������� �� ������� ���������. �� ������ ��� ������� � ����������� ����, � ������ ��� ����� ���������� ����������. ����� ������������ ������, �� ���� ������ ���� ��������� �� ������ ����� (64 �����) ��������. ���������� � ��� ������ ������������ ������������ ������� �������� �� ����� ����. � �� ����� ��� �������� �� ������ � ������ �����, ���������, �������� �� �������� (�����, ������� �������� ��������� ������� ��� �������� ����������, ��� ���� ������� � ��� �������� �������). ������ ������� ������ ��� ���������� ���������� �� ������������ �����. �� ��������� ��� ������� �������� �� �������� �� ���������� �������, �� ������� ���������, ����� ��������� ��� �������������� ���������, ������������ ��������� ����� �������. � �� ����� ��������� ��������� ��� ������� ������������ ��� ������ �������������� ������ ������� ��������� � ������� �� ���� �������� ������. � ����� 1946 ���� ��� ��-���� �������, � ������� ������, ��������� �� ������. �� ������� �� - ���������, �������, ������, ����, ������ �����, ���������, ���, �, �� ���� �������� ������������� ��������� (����������), �� ������ � ��� �������� ����� � �������� �������� ������ ������ ��� ��������.

� �����-������� 1947 �., ����� ��� �������� ����� ���������, ������������ ����� ������ ������� �������� ��� ������� ���������� � �������������. � ���� ������� ��� ����� �������� ��� �����-�������. ���� ��� ������ ������� � �������� ����-�����, ����� ������ ������� �������� ���� ��� � ���� � ����� � ��������. ����������� ����-������ ������������� ��� �� ������ �����, �� ������ ���� �����-������� � �����. ������� ����� ������ ������� ������� �����-������� � ������ �������� ���������� � ��� ������� ���� ����� ��� ������-������ ����������, ������� ������ ������� ������������. �����-������� ������ ����������� �������� �� ��� � ��������, �� �������� �� ������� �������, ���� ������-����� ������ ������� ���� ���. ����� ������ ������� ����� ���� ��� �����-������� � ���� ��� ��������. �� ��� ��� ����� "������-�������", "���� ���������", ������ ��� ��� ������������ ������ ���������. �����-������� ������ ����� ����� ������������� �� ����� ������ ���� ���������� �� ����� �������������, ����� � ������, � ������ � ���� ������������� ������-������. ��� ���� ��� ���� �������������� ����������� ������� ����-�����. ����� ������ ������� �������� ���� ��� ����� ��� ������� ������ ������� ������-������. �����-������� ������� ��������� ����������� ��������� ��������� �� ����� ��������� �� ���� ������� ������ ������������� ��������, �����, ��������� � �������� ����� � �������� � ����� ������ ����. �������� ������� ���� ��������� �� ��� ������-�������, ��� �����-������� � ��� ������-������� - ������ ������ ��� ������ � ��� ������������, ������� ����� ���������� ������ ��� ����� � ����� Ÿ �����.

������� ����� ������ ������� �������� ����� ������ � ����� �� ����� �������� �������, ��� ��������� ������, � ��� �����-������� ���� ����� �����. ����� ������ �������, ��������� �� ��� �����-�������, ������: "� ���� ���� ���� ���������� ������ ��������. � ������� ������ �������� ��-������������ �������������, �� ��� �� ����� ������ �� ���� ������� ����������� ������-��������� ������� ����������, � ����������� �����-������. �� �� c ������ ������� ����� ����� ���� ������� � ������ ��� ��� �������� �����. ��� ����, ��� �������� � ������ �� ����� ������ ��������-������� ������ ����� ���������� �� ������, �� �� ������ ���� ����� ����� ����� ����� �� �������� �����, ������� ����� �� ������� � ������ ����������� ����� ������� ����������. �� ���������� �������...". ������������, ��� �����-������� ������ � �������� ������ ������ ����, ������ � �������� ���������: "� ��������� �������� ����� �������� ������ ���� �����. � ������� �� - ������������� � ������, ����, ������ � ����, ������ ����� ������, � ����� ����� ���� ����� �������� ������. �� ������ ������ �� ���� ��, ��� ������ - ������� ���� �������� ��� ����� ������ � ����������� �������, ���� ��� ����� ������ ��� ����������, ���� ��� �������� ��� �� ������. ����������� �� ���� ���, ��� ����� ��� ���� ����� �������������. � ���������� ������ ���". ����� ����� ������ ������� �������� ������� ����� �����, �� ��� ������ ��������� ����. �� ��������� �� ������ �������� ������ � ������, ��� �� ���� ������ ����������. �� ��������� ����� ������, ���������, � ����� ��������� �������� ����-�����. ������, �� �����-������� � 1952 ����, ��� �����-�������, ������ � ����� �������� ��������� ��������, ������� ���������� � �������� � ���� ������ ��� ������������� ������� ��������.

����� �������������� ������ ������� �������� ������� ��������� ����������� ��� �������� ������ ����� � �������. ���� ���� ������ �������� ���� � ��������� ������� �������-������� � ���� �������� �����. ����� ������ ������� ����� ����� ������ ������� ��������� ���������� ����� ����� ������������ ������� � ������ ������� � ������� �� ��� ������ �����. ������� ��������, ������ �������� � ����������� ������ ����� ��������, ���� �������� � ������� ����������� ������ �� ����� "��������-�������" � �������� �� ����� ����� ����, ��� "������ ������", "��������-����������", "������-������-������", "��������-���������-����", "������ ���������� �� �����", "������������", "����������", "�����-�����", "������-�����-����", "������ ���������", "��������-����" (� ������������ ����� ���������� ���������� �������) � ��. - ��� ������ ��������� �� ��� ������������� ���������. � ��������� ����� ������ �� ���� ���� ���������� ��� ��������������� �� ���������� � ������ �����.

������� �������� ���� ��������� ���� ����� ���� � �������, � ������ - � ��������, ������� �������� ���� ��������. ��� ������������ 14 ���. ����� �������������� ������ ������� �������� ��� ����� ����-����������� ���������� �� �������� "��� ������ ������� ������", � ����� ������� ���������� ������������ ������� "��������-�������" � ���� ���������� �� �����. � 1968 ���� ����� �������������� ������ �������� ���� �� ����� ����. � ��� �� ������ ������� �������� ���� ��������� ��������� ������-�������-��������� � ����� ������, ������� ������������ � ���� � ������.

������ �������� � ����� ������� ��������� ����� ��� ������� �� ������ �.�. �������������� ����� ���������� �����������, ��������� � ���� ������������� ������-����������� � �������-����������� �������� "������". ������� ��� ����������� � 1947 ����, � �� ������� ������������ ��������� ���, ��������, ����� ������� �������� ����������� ����� �������������� ������ ��������� � ������, ��� ����� ������������� ������ (����� ������������� �����) ������� �������� "���� ���������". ��������� ��� ������, � ������ 50-�, ����� ������������� ������ �� ����������� ������ ��������� ����� ����� �������������� ������ ��������� � ������� ���������, ���������� �����, ������� � �������, � ��� ��������� ������ ����, ��� ������ ��������� �������. � ���������� ������� � �������� ����� �� ���� ��������-��������� � ������� ��������� ��������� � ��� ������� ���������������. � 1959 ���� ��� ����� ������������� ������ ������ �������� � ����� �������������� ������ ���������. ���������� ����-����� � ��� ������� �������� ������� ��������, � ����� �� ���������� ����� ��� ����� ������������� ������ � ������� ���, ��� ������� ������ ��������. ����� ����� ����� ������������� ����� �������� ��� �� ����������, ������� � �����- ����� �������, � ����� ��������� ��� � ��� ��� �����-������� �������. ������� �������� ����� ������� ��� ���. ������ ��� ������ �������� � ����� ��������� ������ � ��� �����, ���� ������� ������� �� ������� ����� ���� �������, � � ��������� ���������� ��������� ��������� ���������.

����� ����� ������������� ����� �������� ���������� � ���������� �� ����� � ������ ������ � ������� ���� ��� ��� �����-������, ������� �������� ������� ��� ����������������, ����� ��������� ���������. �� ����� ������� �������� �����-������ � ����������� ��� �������� ����� �� ��������� � �������. ����� ������������� ����� �������� ����������� ���������� ��������� �� ������ ��������������� ������� ���������� � ����� � �������� ���������� ������ �� 1968 ����, ����� ����� ������ �������� ����� � �����-����. ����� ����� �� ��������� ������ ������ ������� ���������. ����� ����� ������ �� ������ ������� ��������� �������� ��� �������� ��������. ������� �������� �������� ���������� ��������� ��� �������, ������ ��� ����� �������. ����� ������������� ����� �������� ����� �������� ������� ��������� �������� ��� ����������� ������� ��� ��� �������, ��� �� � ������.

�� 20 ���, ��������� ����� ����� ����� �.�. ������������� ����� ���������� � ������ 1977 ����, ������� �������� ����� �� ������� ����� ����������� � �������� ������ ���, ��� �������� � ���� � ����� ��������, �������� �������������� ��� ������ �.�. ������������� ����� ����������.

������� ��������, ���� ����� ����, ��� ������� ��������� �������� �� ������, ���������� ������ ������ �� �����, ������� � ���������� � �������� ������ ����� (�������) � � ������ ������. ��� ��� ������ ������������ �� �����-�������, � ����� ���������������� ��� �������� � ����������.

�� ������� ��������� ������ �� ������, ��������, �� ���������� (��� ���-������� ������ ���� � �������� ������, ����� � ���������), � ������� (��� ������� ���� ������ ����), � ������� (��� ������ ������ ����). ��� ����� ������� - ������������� ������ �� ���������� (����� � ������-������), � ���� � � ��� ���������.

� 2003 �. ������� �������� ������� ������ ���� (���� ������ ������� ������), ���������� ��� ����, � ������� ���� ������������� �������� �������. � 1996 �. �� ����������� �� ��������� �����, � ����� ������� ��� ��������������, ���������, ��������, �������, ������, ����������� ����� �������, �����-����, ���������, ��������, ��������, �����, ��������, ���������, ��������� � ��. ������ ���� �� ������� ������ � ��� (��� � ������ � ����������, � ����� � ������� � � ������), � ������ ��� � ������� ������ ����� ������ � ��������� � ����������. �� ��� ���� ����� ������� ��������� ������ � ����� ��� �������� �� ���� ���������. �� ������� ���� ���������� ��������� ��� ����, � ��� ������� � ��������� ������� ������ � ��� ������ ���������� ������ �� ���������, �������� ��������� � ��������� �� ��������� �� ���������, ������� �������� �������� ������� ��������. �� ������� ����� ��� ������� ��������� ��� �������� "������-�����" � �������� � �������� ������� ���������, � ����� ���� ������� �������� �� �������� �.�.������� ��������� www.gaudiya.net �������� ������� � ��������� � ������������� ������� �� ������� ����� "����� �����", ��� ����� ����������� ��� ������.

�� ���������� ����� ������������� ������� �������� �������� ��������� ����� (����� ���������� �������� ��, ������� ��� ������ �� �������, � ����� - ������� ��������� � ������� �� �������):

 • "�� ������� ���������"* (����������� ����������� �� "������-��������������" ����� �������� �������),
 • "������ �������-����"* (����������� �� ���� 9.34 "��������-����" "���-���� ����� ���-������"),
 • "��� �������������" (������� ������),
 • "������-�������"*,
 • "��� ����������"* (� ������������� ����� ������������ ������� � ����� ��������� �������),
 • "��� ������ �������������� ������ ������� - ��� ����� � ������"*,
 • "������ ��������-����"** (� ������������ ����� ���������� ���������� ������� � �����������),
 • "������-������"**,
 • "��� ������-���������-������-�����"* (����������� ����� ���������� ���������� �������),
 • "��� �����-�����"* (� ������������� ����� ������������ ������� � �����������),
 • "������-������-������"*, "��� ������������"* (� ������������� ����� ������������ �������, ����� ��������� ������� � �����������),
 • "��� ������-����-������"* (������� ������ � ����� ������-���������),
 • "���� ���� �����������"* (����������� �� "������������" � "������ �����������"),
 • "������ �����������"*,
 • "����-������-��������",
 • "��� �����-���� � ������� ����"* (������������ �� ���������� �� ������ �������������� ����� �����������),
 • "��� ���������-����� ���������"**,
 • "��� ������-����� ���������"**,
 • "����-����" (����������� �� ���� ������ "������-����������", ������������ �� ������������ �������),
 • "������ ������ "����������"**,
 • ������ "The Rays of the Harmonist" (��� ���� � ���).
 • ��� ����� ����������� � �� ������ ����� ���� - �����������, ���������, �������� � ��.


  © 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

  Rambler's Top100