= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.������� �������� >> ���������� ������������� ������� ����������

���������� ������������� ������� ����������
13 ������ 2003 �., ������, ���

   [� �������� ������ 2003 ���� ����� ������������� ������� �������� ������ ���� ������ �� ������ � ������ ����, ��� �� ��� ������ ��������� ����� ������� ���������� ����������. ����� ������ ���� ����-������ � ���������������� �������� ����������� ��� ������. ��� ��������, ��� ��� ��� �� ��� ����, �����-�� ���� ��������� ��������, ���������� �������, ���������, ��������� ��������� �� ������ ����� ������������� ������� ���������. �� ���� ��� � �������� ������������ ������������� � ������ � ������ ���������� (�������� � �����) � �������� ����� ��������� ��������, ��� ������ ����� ������������� ������� ��������� � ���� ������� ���������� � ������� ����� ������������� ����� ���������� � ����� ������ ������� �������� ���������. ����������� � �������� �������� �������� �� ��������� ��� ������ ������������� ������� ��������� �� ����������� �������������� ��� �������������� �������. ����� ����� �������� ����� ��� ����, �� ������ ���������� ���� ������, � ������� ���� �������, ��� ��� ���������� ���� ������ ����� �� ������ � ��� ��� ������������ ������� �������� ��������� �����-�����.]


����� ������� ��������: � ����� ������� � ��������, ��� ����� ������, � ���, ������� � ����� ��������� ������� ������, �������, �� ���������� �������� ���. �� �������� �� ������ ����, ���� �� ��� ���� ��������� ������������� ����-���������. ����� � ������ ������, ������� � ���� ����������. ������ ���� ����� ������ � �������� ����� �����������. ������� ������ ���������� �������� �������� ���� �������, � � ����� �� ���� ������.

������ ���������� ��������: ������ ����������� ����� ����� ����������� � ������-������ (������) � ����������� � ��������. ���� ������� �������� � ���, ��� ������������� ���� ������ ���������� ��������, � ���������� � ������-������ �� ���������� �� �����. � �������������� ��� ������� ������ �� ����� ����� ������������� ����� ���������� � ����� ������ ������ �������� ���������. � ������� ��� ������, � ����� �������� ��������� ��.
��-������, ���������� ������ ����� ���������� � 1973 ���� � ������, ��� �� �������: �(���������) ��������� ����-������ ����-������. �� ���� �������� �� ��� ������ ���������. ����� ������ ���������� � ������-������. ������� ����������, �������� ����� �������, ����������. ���������� ���� ������ ������ � ��������������. � ��� ��, ��� �������� �� ��������, ������ ������ ����������, �������.

��� ������ ������.
����� ���������� ������� �� ����� ���� ���� � ��� �������� ����� ������ ������ �������� ���������, ��� �� �������: ��� �������� ������ ������ ��� ����, ����� ������ ����-��������, ���������� ������� �����. � ��������� ������ � ��� �� �� ���� �������������. ������ ��������. ������ ��� ���� ����� ���� �������� ��� � ��� ����������.
������-������ �������� ��� ��������� �������� (�����������) � ������, ��� �������� �������������. ������-������ ������ ���, ����� ������ ������ � ����.

����� ����� �������� ������ �������� ���������� ���������� ���� �����������, ��� ������������� ����� ��� ������ ������������� �������� ������-������, ���������� � ����� � ��� �� ����� �����, ��������� ���������� ��������. ��� ����� ��������� � ����� � ���, ��� ������ ����� ���������� � ����� �������� ��������� � ���-�� ������������ ������ ����� ������������� ������� ���������. ��� ����� ��� ������� ��� ��� �����������. � ������� ��.
       ������ �� ��� ����� ��� ������� ���������:
������ �� ���� ������� ����������� ��� ������-����������-������, ��������� ������ ����-����������? ���, ������ ��� �������� ������ ����-���������� �� �� ������ ��������� ������-����, ������ ��� �������.
       ������ ������ � �� ������ ����� ������������� ������� ��������� �� ���� �������� �������: �� ������ ����� ���� ���, �� �� �������, ��� �� ������ �������� ��� ���, �������� ���� ������ ������-����. �� ������ ��������� � ��������������-������. ����� ������ � �������� ��, ��� ������ � ������ ���� ������, �� ����� ������ ��������� ������ �������.

� ������ ����� ������������� ������� �������� ��������� ������� ����������� ��������� ���������� ��������, ��������� �������� �� ������ ������ �������� ���������� � ������-��������������, � �� �����������.

����� ������� ��������: ������, � �����, �������. ������ ����������� �������� �����, ����� �� ������� ��� ������ � �������� ��� �����������. ������������� � �� ������������ �������� �������� ����� �������� ��������� �� ��������� ����:

�����-����������-����� ������ �� ����
������-������ �-������� ������ �������

���� ������������� �������� ���������� ��� ��������� ��, ��� ��� ������������. ����� ������ ��������� ������ ���. ��� ��������� ���� �������� ������� ������������� (�������)�. (�.-�., ������, 15.108)

������ ��� ��������������, ����� ������������� � ����� ��������� ��� �������. ��� ����� ���� ���� ������-�����. ����� ����� �������� ����������?
� �������� ����������� ��� �����������, � ����� ����������� ���������-������ ������ ������ �������� ��������� � ����� ������������� ����� ���������, ������� � ���� �� ��������.

��� �����, ��� ��������������� (���������� � ������������� �������� �� ����) �� ����� ��������� ��� ���� ���������������, �� �� ����� ������ ����� ��������� ����� ����� �����. ����� ��������������� ��������� ������ ���������� ������� ����� ������ � ����������� � �������� ���������, ��� ���������� ������� ������. � ��� �� ��������, ��� �������� � ��� ���������-�������, �������� ����� ������ � �����. �� ���� ������� � ���� ����������� ���������������: ������ �������� ��� ������-������������. ��������� ���������� � ����������� ���� ������ ����� ������� ��� ������������, �����, ��� ������-����� � ���� �����-����� (����� ��������� ������� �������). �� ��������� �� ��������� ������, ���� �������� ������ ���, ����� �������, � ����� ������, ����� ��� ���� (����������), ������� (������������), ����������� (����������� � ���������), � ��� �����. ����� ���� ���������, ��� ����� ������� �� ����� ���������� ������ ���. ��� ���������� ����� ����-���������. ����������� ��������� ������ ��� ���������� ������ ����� �����-��������.

����� ����� ������� ��������� ������ ����� � ����� �������-���������:

������ ������� ���� ������
������ ������� ���������
������ ������� �� ������
�������� ������-��������

�������� ��������������� ������� �������� ������ �������, ��������� �������� ������� ���������� ���� ��������������� ������ � ����������� �� ���� ����������� ������ (�� ����. � �.-�., ������, 15.108).

������-������ �������� ����� ������ �����-�����, ���������������� ������, ���� ������ ������ ������-�����������-������, � ����� ������������� ��������������� � �������. �� ���� ������� ����� ������ � ��������� ������ ����, ��� ��������� �� ������. ��� ���� ������ �������, ��� ��� ����, ����� �������� ��� �� �����, � �������� �� ����������� (�������-�������), ��� ���� ��� ����������� ��������� ������ ���, �� ������ ������ �����-������� (������� ����������). ���� ��� ������ �����-�����, ��� ��������� ����� ��������������� � �������, � ���� � �������� �� ���� ������, �������, � ������ �����������. ��� ����� ���������� �����-�������. ��� �����-��������, �� ����� ���������� ���� ��������� � ������� (���������-�����), � �� �� ����� ��������� ������-����. ��� ������ ����� �������� �����.

� ���� ����-������-������ (2.12) ����� �������� ������� �����:

����� ���������� ���
������� ����-����������
����� �����-���������
���������� ������� ������

���� ������ ���������� �� ������ ���������� �������, ��� � ����� ������� �����, ������� ���������� ����������.

� ������������ �������� ������ ������������ � ������ � ������� �������� �����. ������� �����, ������ ��������� �������� �����, � �� �����, ���� ���������� ������� ����� ������ ������.

���� ��� ������������� � �������� �����-������, ����� ������ ����� ��������������� ��������� ������ ���������� ������� ������ ���������� �� ����� ����������� ���� ������� ���������, � ������ �� ����� ���������� ����� ���� ����� ��������?
������-���������� ����� ������� ������� �������� ����� ������� ����� �� ����. ������, ���� � ���� ��� �������������, ����� ���������� ��������������� ��������� ������ ����� ���������� �����, � ������ ��� ������� ��������� ��?

����� ����, ����-������������-������ ������ ������� �� ������ ������. ����� ������ ��� �����-������ ��� ������ ����, � ������ � ����� �������������� ��������. ������ ��� ������ ��������� �� ������ ��������, ����� �������� ���� ��������� ���������� �� ����� ��� ��� �����. ��� ������ ������� ��� ��� �������� ���������� ������� ��������, � �����, ����� ������� ��� ���������� ���� ������, ��� ������-������. ������-������ �������������� � �����, ��� ������������� ��������������� � ������� ���������-���������. �� ������ ������� ��� ���� ����.

��� ������ � ����� ����-��������� �������� �����-������. � ����� ���, ��� �������, ��� ������������� ����� ���������� ��������, ������� ���� �� ������ ������ � ����� ����-���������, ������� �� �� ������� �����. ������ ���������� �������� ����� ����������� ��� ������� ��������, ����� ������������ ������, ����� ���������� ���������� ������, ����� �������, � ����� ����� ������������� ����� ����������. ���� ����� �� �����, ����� ����� ��� �������� ��?
�� ������ ������, ��� ��� �����. ��� �������� ����������, ��� ���������� ������, ��� ������� ������, ��� ��������� ������, ��� ������ ���� � ��� ����������� ���� � ��� �������� �����.
������ ����� �� ������ �������� �� ��? ������ ��� �� �����? ���� ��� �� �����, ����� ������ ��� �������� ������� ����� � ��� � ����� ���� ����-������-������? ������ � ��� ����� ��� ������-������ �������? ����� �� ������, ��� ��� ����������? � ��, ��� �������, ��� ����� �� �����, �� ������ ������ �� ��� ������� � �� �����, � �� �������� ���.

��� �������� ���������� � ������� ���� ������, �� � ��������� ����� � ������, �� ���� �� ����� � ���� � ������� ��� ����������. �� ������ �� ���� �� �������� �������� � ����. ��� �������� ���: ��� ����� ������� � ��������� ��������. ������ �� �� �������� �������? ������ �����, �������� � ��������� �� �����? �������� �� �������� ��������� � ����� ���� ���.

��� �������� ���������� ��������� �� � ������ ������ ����, ��� ������ ��������. ���������� ������:
���� ���� ������ ����� � ��� ���� �������� ������ ���, ��� � ���� � ����������� � ������ �� ������� ������� �������. ������ ����� � ������ ������ ��������� ���� ������ � ������� ���� ����:

����� ���� ����� ����
����� ������� �������
����� ����� ��� ����� ���
����� ��� ����� �������

"� ��� ����� ���� ��� ����� ����, ��� ����� ����, ��� ����� ���� ��� ��������� ����, ����� ���������� ������� �����, ���������� ������� �����, ���������� ������� ����� ������� ����. (�-�., ���, 17.21)

��� �������� ���������� ������� �� ������ �������� �� ������ ��������. ����� ������-������ �� ����� ������� ������ ����������. � ����� ��������� ������ � ��������� ������ ������-������. �������� ��� ��� ����, ����� ������� ���� ���������� ������ � ���������� ���� ��������� � �������, ������� ��������� ������ ����� ������ ������� �����. �� ������� ���������� � � ��� ������� �������� ������ ������-������. ������ ��������� ����� ����� ��� �������� ���, � ��� ��� ������� ����� ������������ ������� � ����� ������-���� �������. ��� ���� �������, ������� �� ������� ������. ��� ���� ������-������, ����-������, ����-������, �����-������, �����-������, ������-������ (������-������) � ����-������. ����� ������� � ����� ���������� �� ������ ����� ������-���� �������, ������� ���������� �������, ������� ��� ��������� ��� �������� ����������.

�������� ���������� �������� ����� ������ �������� (�.-�., ���, 7.72): �������-������ ����� ���� � �� ������-���� � ������ �������� ������ ��� ������. ��� ���� ���� �����, ���������� ������.

������-������ ����� ���� �������-������
������-���� ����� ���� �������� ������

���������� ���������� ������-������ ����� ������� ������������ �� ������������� �����. �� �������� ������ ��� ������, ������� ������� �������� ����� �������. �.-�., ���, 7.73)

���, ��� ��������� ������ ����� ��� ����������� �� ��������� � ����������. �� ��� ������ ���� ������ ���. ��� ��� ���������� ������? � ������ ��������� �����, � �� �����. ��� �������� �� ��, ��� �� ����� ���� ������ ���, � ���� ��, ��� �� ������ ��������� �� ����� ��������� ������ ���. �� ����� ������ �������� �����, ������� ������ �� ���. �� ��������� ���� ����������� ����� (����-��������), ���� ��, ��� �� ��������� � ���� ����� (����-�����).
��� �������� ���������� �������� ������ ���, ������� �� ������ ������ ��������:

���� ������ ����, ������, ���� ���� ����
������� ������� ������ ������ ������

�������� ��������, ��� �� ������ �� ��� ���? � ����� � ���, �������� ����-�������. (�.-�., ���, 7.81)

�������� ���������� ������ ����������� ��������: ��� �����������, ������ � ������ � ���, � ������� �� �����. ��� �������: ����� ��� ������� ��� ��� ����������, �� ��� ��� � ��������, � ������-�������. ���������� ������: �������� ������� �������. �� �� �� ��������� ����� ������, ���� �� ������� ������ ��������, ����-������. ��� ����� ���������, ������� �������, � ������-����������-������. ������� ���������� ������� ��������, � ����� ������-������. �������� ������� ������ ������ ������ � � ��� ������� ���� ��������. ����� �������: ��������� ���� ������� ������-���������� ��� ����-������ ������-�������.

��������� ���������� ������, � ������ ���, ��� ������ �������� � ����������� � ��������� �� ������-����������-������, ���������� ������ ���� (�����-������). �� ���� ��������� � ���������-����������� (�����, 4.192):

�����-���� ������ ���� ����-���������
���-���� ������ ���� ���� ����-����

����������, ������� ��� ���������� ��������� ������ ���� �������� �������, ������ ������� ��� ����� �����.

������ ���������� ������ ���������� ����������� � ��������, � ������ � ������. ���� ��������� � �� ����� ����� ������ ������� ����� ���� ������ ��������. ���-���� � � ��� ����� ������ ���� ������ ������� ��������� � ����� �������� ���� � �� ���������� ����-����, ����� ������� � ������� ������.

������� ��������� �������, ����� ������� ������� ���������� � ��������. � �����-������-������ (2.6) ���������� ������ �� ������-������, � ������� ������� ������� ������� ����� ������� �������:

����������� ������ ������ ������ �����������
����-����� �������� �����-�������� ������

�� ������, ���������� �������, ���� ������� �� ������� �����, ����� ��� ������������ � ��������� ��������, ���� �� �������, ������� ��� �����, ����� �������. ��� �������� ���������� ����� ������� �������� ����� ��������� ��� ��������� � ����� ���������.

� ���������� (29), �����, ������������ ������ ����� �������, ���������, ��� ����, ���� ���������� �����, ����� ���� ���, ������� ������-�����.

�������� �����-�������
��������� ��������� ��������
��������� �����-����-�������
������ �� �����-������
�� ������ �� �� ���-������
�� �� ����������� ����� ������
��������� ������-����� ���
������� ���-������-����������

������� ��� ������� ������ ���������� ������, ������������� ���������. ��� ���������� ��� ����������� ����� � ����� �������������, ���, �� ����������� �����, ��������� ��� ����� ���, ���� ������ �� ����� � �������. ������ ��� ������ ������������� ����� ������������, � ��� ������������ ������. ����� ������ �������� ������ ��������� ������ ���, ��� ����� ���������� ���������� �������� � ����. ���������� ������� ����� �� ������� �� ����������, ���������� ������������� ������������ ��� ���������� ��������� ����������, ������� ������� ��������� �� ����������. ������ ��� �� ���� �� ������ �� ���� ��������. ��� �������������� (�� ����. � �.-�., ������, 15.110).

�������� �� ��� ���, ���� ������� �� ��������� �����? ������ ��� � ����. �������� �� ��� ��� �����? � �����-������-������ (17.4, 5, 7) ���������:

���� ���� �� ������� ����
������ �����-������ ���
������� ���� �������
������� �������� ������

�����������-��������
������ �� �����-��������
���� ����������� ������
������-��� ������-��������

���������� �� ���������

��������� ������ ������
�����-���� ����� ����
�����-������� �� ������
�����������-���� ��
����� ������� �����������

����� ����� ��� ���������� ������ �� �������� �������� � ������������, ���� �� �� ��������� �������� ����������. ��� ��, ��� ������ ����������-�����, ����� ������� �����. ����� ���������� ���� �����������, ������� ������ ������� ������ ����������. ���������� ����� �������� ���� ��������� ����, ����������� ������� ������� ��������� ������ � ���������� ������. ��� ��������� ���� ���������� ���-���� �������; ������� �����, ��� ��������� ���� ����������-����������� �� ����� ������������ (�� ����. � �.-�., ������, 15.108).

����� ��� ����� ��������� ������, ����� ����� �������, � ����� �������-��������� (283-284), ��������� �� ���� � ������� � �������� �������� ��������� � ���������� �����:

��������� ������������ �����, ��� ������ ����������������� ����������� ����������-������� ������������, ������� ���-��������-����������������� ���-���������, ���� ���������-������� �����-��������� ���-����-������-���������� ������������ �������� �������� ������� ������� ���������� ������� ��������� �����, ������� ������ ���������� ������-����������� �������-������� ��������-�������� �������� ���-���-�������-�������� ������-����-������������� ���������-����� ������ ������ ����� ����� ������� �����������.

��������� �������-����������, ���������� ��������� �� �������� ������������, ����� �� ����������� ��������� ������������ ������������ ������������ � ������ �������. ����������� �������, ��� ������� ����� ������� ������ � ����� �� �������� � ���������� ���������, ����� ���� ��������� ����� ��������� ��������, ���, ��������, ������� ���� �������� ������ ������� � ������� ��� ������. �� ����� ��, ��� �������� ������� ��� ������ � ��� �������������� � �������� � ��������� ��������� ������� ����������, ����� ��� �������� ������� ������ ��������� � ��������. ��������� ���������� � ���� �������� ��������� ��������� ������ ����������� ���������.

���� ���������� ��������� �� �������� �����������, ����������� �����, �������� ���������� ��������� ���������, ��� ���������, ��������� ��� ��������� �� ������������ ������. �� �� �������� � ����������� ��������� �� ������, ��� � ��������� ��� �� �����, � � ���� ����������. ����� ������ ��� ���������� �� ������������ ���������������, ������� ������ ������ � ������� ������ ������ ������ ��������� ����������� � ������� � ���������� ��������� (�� ����. � �.-�., ������ 15.108).

������ ������� ����� ������ ���, ������-����, ������ ��� ������������, ������� ������-����������-�����. �� ����� ����� �����, ��������� � ������ � ������� ����� ����������� � ����� ����� (���������, 29) ����� ����� �������, ������� �� ������� � ����� �������-���������:

��������� ���������� ��������������������
������������ ������� ���� ����������� ���
������������������ �� ������-�������������
������������ ���� ������ ������� ����-���������

����� ���� ������� ������� � ����� ��������, �� �� ������� ���������� � ���������� �����, �� �� ����� ��������� ���������� �������. ���� ��������� � �������������� �����, ������� ������ ��������� ������ ����� ���������� � ��������� �������� ���������� �����. ��� ���������� � ��������, ������� �� ����� ������� ������� ����������� ������� ����� (�� ����. � �.-�., ������ 15.108) (� ������ ���� ������ ������ ���������� �������� ������� ������� �� ������ ����� ���������� �� 13 ������� 1973 ���� � ������. ����� ����� ���������� ���������� � ����� ����� ����� ����� �������.).

������ ���������� ����� ������-���� ����� ���� ���, �� ������������ ���� ������������� ���� �� ����� ��������� ���������������� ������� �����.

���� ���-������-������
�� ������ ������� ���������
���������� �� ���������
������ ��� �������� ����

������-���������-������, 1.2.234

����������� ������������� ��������� ������� ��������������� ������ ��� �������, ��� �����, ������ � �����������. �� ����� ������� �������� ������ �������, �������� ���� ����, ������� ����������� ���.

��� ������ ����, � ���������� ������, �����, ��� ������, ������, ���������, ��������, � ����� ����� � ��� �������� �����. ������� �������� ����� � ����� ��������� �������-������� � ������ ����� ���������, ����� � ������. ����� ����� ������� �����, ��� ��� ����� �� ����� ��������������� � ������� � �� �����, �� ������, �� �������� ��� ��������. ��� ����� ��� �� ��������. � ����� ����������, ���������-����� �������� ������ ����� ���������� ���� ������-������ � ����������-����������. ������� ���� ���.

����� ���������� ���������� ������ �������� ��� �� ����. �� �����, ���, ��������, ������� ������� ��� ���� ������� � ������������� ������������, ������ � ��������� ������ ����� ���������, �����, ���� �����, ��� ��� �������� � ������, �� �� ������� �� ��������� ���, ������ ��� �� ������� ���������� �� ����-�������� �� ������ ��� ������. ������������ �������, ��� ������� ����� �������, ��� ��, ��� �� �� ������ � ��. � �� ��� ���, ���� �� �� ������� �������� ����������, �� � ����� �� ������ �� �� ��������� �������� ���� ������. � ��������� �����, ��������� ����, ��� �� �������� �������, ������� ������� � ����� ������� ����������� �����, ������� �����-�����, ����-��������, � ����� ������� �����. ����� �� ������ ����������� � ������. ����� ���� ���.

����� ���������� ���� ������� � ������ ����� ����� ���� �����-����� �������:

����� ������ ����������� ������� �������-����
���-������ ���-����� ������-����-����-�������-������
���� ������� ����� ���� ����� ������� ��������
��� ������� ������� �������� �������� ������-�����

�� ������� ���� � ��� ��������� ��! �������� � ����� ������, � ����� ���� �������� � �������: ����������, ������� ������� � ������ ������� � ���� �����������, �� ������� ������ �������� ������������� (����) � ��� ����, ������-�����, ������� ������, ���������, ���������, ����� �����-�������, ������� �����, � ����� ��������� � ���� ������-������ � ��� ����� � ������, �����-���� ������������ ���� ������.

������ ����� ���������� ���� ������� �������� ������, ���� ���������� ����� �� �����? ������ �� �� ����������� ������ ��� �����? ��� ����� ���-������? ����� ���������������� ���� �������, ������� �� ������ ������ ���: ��� ������ ������� ����������� � �� ������� ������ ������������� � �����. ����� ��������� ����������, ����� ����� ���� ����� ��������. ����, ���� ���� � ����, � �� �� �����. ����� ���������� �����: ����� ������� ����� ���� ����� ������� � � ��, ������ ������� � ���������� ������� ����������� � �� ������� ������ ������������� � �����. ��� ���� ��� ��� ������, � ��� �������� ������.

������������ ������ ������ ��� ���.

������� � �����������: ������� �����������
��������: ���������� ���
�������� ������: www.gaudiya-ru.org


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100