= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ c������������ >> ����� �.�.������� �������� >> ���� �����...

���� ����� ����� ������������� ����� ���������
31 ������� 2000�. ��� ������������� ������ ����

��� ������ ������ ��� ������� ������ ������� ����������, �.�. ������������� ����� ���������, ������������� ���� ������������ ����������. ��� �������� �� ������ �������� ������, ���������� ������ ���������� �� ��������� ���� ����� �����������. ���� ��� ������� � ���, ��� ����� ����� �������� ������ � ���� ��� � ����� ������ �������.

�������� ��� ���� ����� ������������, � ������ ������� ��� ������ ����� �����. ������ �������� ������������, � ������ - ��������� ����� ��������. ����� �������, ����� ����� - ��� ��� ������, ��������� ���� ������ ����� �������� �������� ���������� � ���� ����. ��� ������, ��� �������� ������, ����� �������� ����� ���� ���������, � ������� �� ����� ������ . ��, ��� ��� ������� ����� ������, ����� ������������� � ��� �������� ���� ����� �������.

   ������� � �������� �������� � 1950 ����, � �� ����� � ��� �� ����� ��������� � ����� ������������ �����. ��� ��������� � ������� ��������� ���������� � �������� , �� ������� � ������, ��� ��� ������� ��������� ���� ������� �������� ����������-�����������, ������� ������ ��� ������� �� ����������. �� ������� � ��� � �������� ������� � ���������. � ��� ������ �� ����������� � ������� ������ ��������: ���� ���?� �� �������: ���� ����� �������������. �� ���������� (����� ��������������� ���������) �� ������� ����� ���������������, �, ���� �� ���������, �� ����� ����, �������� � ���������� � �������. ��� ����� ��������� ���������.� ����� , ����� �������� ������, ��� ����� � ����� ��������, �� �������� �� ��� ���������. �� �������� ���� � �������, ������ �, ��� ���� ����� � ��� �����.

����� �������� ������� ������� � �������, � ����� �������� ��� ������� ��������. �� �������, ��� ����� ���������� ��� ��� ����������, �� ������� �� ������� ����������� �������� ���������� ������ � ���������� ��������� ����, � �������� � �� �� ����� �� �������� � ������ ���������� ��������� ����:

 �������� �����������
������� ���-������ ������
���� `������ ��������� ����

�������� �����-��������
(������ ���������� 10.88.8)

��� ������ ������: �� ����! ���� � ������������ � ����-���� , � ���������� ����� ���� ��� ��������. ������� �������, ����� �������, �������� �������� ������������ ����������� ��������������, ��� �� �������� ����������� ��� ��������� ������, �� �� ���� ������������ ���������. ��� ������ �������� ���������� �� ���� �������� � ���� ���������� ���� ���������������. ����� ����, ������� � ������������ ������ ��� ������ �����������, ������������ � ����� ���������, ��� ��������� ������ ������� ��������.�

�������� ������ ���: ���� �������� ����, � ����� ������ �������� ����� ����� �����. ��� ��� ������������������� ����� ��������� ���� � ��� ����� ����������� �� ����. ��� �������� ���: ��� ����� � ��� �� �� �� ��� �� �����, �� ��� ��������!� ����, � ��� ��������, � ���� ��� �� �����, � ������ �� �������� ���, ����� � ������ ��������?�

� ���������� ��� ��� : ��� ������ ������ ����� ����� � ����, �� �� �� �����������!� ����� � ������� ���, ��� �� ����� ������� ���� �� ������������ �������, ������ ��� ������ � ���������� ����� , ����� �� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ ���, ��� ��������, ��������� � �������� �������. ������ ��������� ���� ��� ������� ���� ������� � �������. � �������� ���, ����� �� ������ �������� ������� ��������. ��� ���� �������� ��������, � �����-�� ����� ���� ������. ��� ���� ��������� ����������� � ����������� �� ������ ��������. ����� ����� ������� ������ ��� � ������: �������� �������� � ��� ���� � ����� �������, ��� ���� ����� ������� ��������, � � � ���� ��������. ��� �������� ������� ������.� �������� ����������, ������: ��������� ���� ����� �� ���������� ��������� ��������������� �� ���, � ������ � ������ ������� ��������.� ����� �������� ������������� ���� ��� ����������, � ����� ���������� ��� ������� ������ ��� �������� � �������, ��� �� ������. � ����� ���������� ��� ���� ����� � ����� ������ ��������-����. ������ ��� ������� �������� ���� ��� ���, �� ��� ���������� ���������� ����-������, � � ���������� ������ ��� ����, ����� ��� ������� ��� �������� ��������-������.

����� ����� �� �� �������� ������� ������ ������� ������ - ������� � ����, � ����� � ����� �����-�������� �� ����������. � �� ��� �� � �������� ��� ����� ��������� � �����. ����� �� � � ������, ��� �� ��� ����������, � ���� ������ �� ����. � ���� �� ���� ���� ���������� ������, ������� � ����� ��� ����, ����� �� ��� �� ���� �����. �� �������� � ������ � � ���, ��� ��������� �������. �� ����� �������� � ���� �������, � �������� ��������� ���, ��� �� ������ �����. � �����, � �������, �� ������ ����� ������ - �� �� ����������, � � ���� �� �����. �� �� ���� ��� ����� ������. �� � ������������ ������ ���������� ���� �� ��������, ������������ �������� ������� � ������, ����� � ����� ������ � ��������� ����������� ������������ ������. �� ������ �����, ��������, ����� � �������� � ������� �� ��������� �� ������ �������.

�� ������� ��� � ����� ������: �� ����� �� �����, ������ ���������, �, ���� ����� �����, ���� ��������� ����, ���� � ���� ���� � ������ ����� � ��, ���, �������� ������ ��� ������, �������� ���� ����� �� ��������� ���� ������� ��� ��� ������ ��������.� ������ ��������� ����� ���� � ��������� ��� ������ �� ��������� ��� ���������������� �� ����� ����. ������� ������ � �� �����, ����� ������ �������� ���-���� ��������. ���� ������������ ������������� �����-�� �����, ����� �������������� ���� ������, �� � �� ���� ������ � �����. �� �� ����� �������� ����, � 1966 -�� �� 1977-� ���, �� �����, � �����, �� ������� � �������, �������� ������ ����� ������� � ������� ����������� ��� �����-������, �������� ���������� � �����������!. �� �� ������ ������ ��� ������, �� � ������� ������ � ������ ���������� ������� �����, ������ �� ��� ������, ���������� � ��������. ������ ��������� ��������, �� ������� ����� ������������� �������, ������ � �����! �� ��������� � ���������� ������������ ������������ ������� � ���, ��� �������� ����, ����� �������� ���� ������� � ���� ������-���� � ������ �� ������ ���������� �������� ����� ��������� : ����� ������, ���� ������, ������ ������, ���� ����, ���� ����, ���� ����, ���� ����, ���� ����.�

�� ��������� ��� �� ������� ��� �� ������ ����� ����� �����, � ������� �������� ��� �� ������������ � ��� ��� �����. �� ��� ������� � ������� ��� �� ���� � ������� ��� ��� �����, ��������, ��������, �������� �����-������ � ������ ������. � ����� ������ �� ���� �������� ���� ������� ��� �������� �������� ��� ��������� ����������� �����. �� ��� ����� ������������ � ���� ���������, � � ������� ��� ��. � ����� �� ������ ��� �������� �� ������� � �����, � ��� ������, ��� �������� ��� � ���������.

� �������� ������ ������������ ������ ������������ � �������� ����������� � ������, �� ��� �� ������ ���� ����, ��� ��� ��������. ��� �������� � ����� ���� �� ����������� ������, �� �������� ��� ��, ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��� �������� ����������,- ������ ���. ����������� � �����-�����:

����-�����-���� ������` ������� �������
(�������� ����������� ��� 4.40)

��� ����� �������� �� �������� � �����, � ������� �� ���� ������������ ���.�

�������� ���������� ��� ����-��������, ����� ������ �� ���������� ����� ����� ���� �������, �������� �������, ����� �������, ���������� ���� �������, ������ ��� ��������� �������, ���������� ���������� �������, �������� ������������ � ������������ ������� � ��� ��� ���� ����� � ����� �����, ��� �������������� ��, ��� ����� ���� ��� ����������. ���������� ������ �������� � �������� ������, ��������� ����, ��� ��� � ����� ������� ��������, � �� �������� �������� ��, ��� ��������� � ������ ������ ����������. ����������� � ��� ������ ������������ ���� ������ ������ ���� � ������, �����, ���� � �����. ���� � ���������������� ��� �� ���� ���� �����, � ���� ���������. ��������, ��������� ������������ � �������� ���� �����, �� ������ �� ������-�����.

� �������� ���� ���� �������, ������� �� ������� ������� ������ ������ �� ������-������. ���������� ����� �������� ������, �� � �������� ����� ������ �������� ������ ��������-������. �� ����� ������������� �� ������ � ��, � ��� ������� ���� ������� � ��������-�������� � ��, ��� ���� �������� ������ �������� ��� ���������� ���� ������� � ������ ���� ��������� �������, �� ����� � ���� �� ���� ����������� ������ ���. ��� ���� ���� ������� � ����� ������ ��� ����������� ���! �� ���������� ���� �������, ����� ������, ����� ����. �� ������ �����, ��� ����� ������. �� ��������� ��������, ��������, �����-��������, ����-�������, �������, ��������, ������, �������, ����-���������, � ����� ����-�������, �����-�����, ��������-�������, �������-���� � ��� �����-����, �� �� ������ ���� ������� ��������� � ��� ������������.��� �������� ������? ��� ����� ��� ������� ������� � ������. � ��� ����� �������? ��� ��, ��� ������ ��� � ������� �������� �������. �������-������ (���������� ������ � ����� �������� �������), ����-������ (������� ���������� �����), ������-��������� (�������� ������) � ����� ����-��������, ��������-��������, ����-�������� � �����-�������� � ��� ���� ���� �������� ����������� � ���������-��������� ���������� ���������� �������. ����� ��� ������� ���������� ���������, � ���� �������� ������. ���� �� �����, ��� ���������� ����� ������ � �������� � ������ �������� �����, � ��� ��� ���������, ��������� ������� �� ����� �� ��������� ��������� ��� �������� � ��������� ��������������� � ������. ����������� ����� ������������� ��������� � ���������� �������. ����� ����� � ����, �� �� ����� �������� ������-������!� � ��� � ���� ������. � ����� �� ��������� ���� � ������, ��������, ��� �� ��� ������ �� ����� ���� ��� ���������� ����� ������ ��� �������� ����-�����.

���������� ��� ���� ������� � ������ � ��������. �������� ��� ������ ������-������, ���� ������ ��� ����� ��� �� ������� ������� ����� ��������� ��������-������. � ����� ������ �� ������ ��� � ����� ������, �� ��������� ����������� ��������� �� ���� ����� ���������� ������ � �������� ����� ��������, �� �� �������� ��� ��������. ��, ��������� ������-������, �� ����� � ����� ������� ��������-������, ������� ��������� �� ��� �������, ��� ��������� �������� ������� . �������� ���������� ������� ������� ������� ��� ����, ����� �������� ���-������-�����:

��������-����� ����� ��������������� �����
������������ ������������-����� ���-������-������
����� ������-�������-�����-�������-����������
���� �������-������� �������� ��� ����-��������

(�������� �����������, ���. 1.4)

������ �� ��� ����-������� ���������, ���������� ������� �������������� ������ ( ��������� ������� ��������� �� ������� �������), ����� ����� ��������� � ����� �������. �� ����� ������������ ������� �� ������� � ��� ����, ����� ������� ��� ���, ��� �� ��� ����� ������ ����� ������� - ����� ����������� ���������� ���������� �������� ���, ������ ������ ����������� ����� (�������-�����-����).�

����� ����� ����� ����� ������. ���������� ������ ������������� � ��� ����� �������� ��� ������ , � �������� ������ � ��� �� �����. �� ������� �� ������ ��� ����������� ����� ��� ������, � �� ��� ������������ ���� ����� ����� �������. �� �������. ��� ���������� ������ ��������� ������ �� ��� ���, ���� �� ����� ��������� ��������� �������� � �����������. ��� � ����������, �������� ������ � ���� ��� , ����� ��������� ������ �������� ���������� � �������� �������-����� ������. ��� ������ �� ��� ����, ����� ���� ������������-����, � ������� ��������� � ���� �����, ��� ��� ��������� ������� ������� � ������. �������� ���������� �������, ����� ������� ���� ���� ����, �� �� ��������� �� ������.

� ���� ����� ����� ����� ��������� �� ������� �������, � ������� - �� �� �����. ������� ���������� ����� � ������ ���� ������� �������, ������ ��� ������� � ����-��� ��� ����-�������. ������ ��� �������� ����-��������? ������ ��� �� ��� ����� ����� ������ ����, � ���� ��� ���� ����� ��������� � ����������. ���� ������� ������� � ���� �����, ��� ������� ���������� ������, ������ ����� ������ �������, �������� ���������� ������, ����� ���� ��� �����. �� - ������ � ������� ������� �������, � ������� ��������� ���������, ��� ����������� � ���� ������ ������. ��� ������� ������ ��������� � �������. ����� �������, ��� ����-������� �������� ����� ����, ��� ����������� ��������. ��� �� �� �������? �� �� ��� ���� ��������� �������, ��� ����� �� �������� ������� ������� ������, �������� ��� ������, �������� ��� ��� ���, ��� ��� ��������� ��� . ���������� ����� ����������� ������ ���� � ������ ���, ��� ���������� ���, �� ��� �� ����� �� ����� ����? � ���-������-�����. ������� ������� - ��� ���-������ - ������� ������� � ������� ������. ����� ���� ����� �������� ���������. ���� ��������, ������ ��������, ������ ��������, ������� ��������, ������ ��������, ������ ��������, ����� �������� � ��� ��������� ��������, ��� ��� � ��� ������� �������. � ��������-����������� ��������� ��� ������� ������� - ��� ������ �����, � ��� ���� - ��� �����, ������ � ������. ����� ���� �����, �� ����� ������������� ��� ������ � ��������. �������, ����� ������ � ������� �����������, � ������� � ����� ��������� ����������, ����� ��� �������� � ������ ���� ���������� �������. ���� ������ ������ �����-�� ����������� �� �� ���� ��� �� ������ ������ �� ����, �� ����� �������� ���������� �� �� �������. ��� � ���� ������-�����, � �������� ����������, ���� �������, ���������� � �������� ������� ������������� � ���, ����� �������� ��� � ���-������-�����, ��� ��������-�����.

�� ��� ��� ������� ������ ���� ��������� �����, ��������� �������, ���������� ��� ��������. � ������, ��� ���������� ������, ��� �� ������ � ���� ��� ������������� � ���, ����� ���� �����-�����, �� ����� ������� ��� ��� �������� ��������� ��� ����� ���, ��� ��� ��� ����� ������ � ������ �� ������� ��������, ��� � �� ����� ����� ������ ��������� ��������. �������� �������, ����� �������� ������� � �������� ������, �� ���������� � ������� ���������������� �� ������� ��������. ������ ������ ������������ �� �����, �� �� ������ �� ���������� �������, � ���������� ��� �������������� ����. �� ����� ������� ��������, ���� ������ ����� � ������ ����� ������� ���������� � �������������� �� ����� ����.

��� ��� �� �������� �� ����� �������� ����, �� � ���������������� �� ����� �������� ��������-�����, � ������� ��� �� ������� ��������������� ������ �� ���, ��� �� �������� �� ���� � �� �����. � ������, ��� ���� �� �� ������� ��� � ����, �� ��������� �� ��� � ��������-������. �� ��������, � ��� ������-���� �� ���������� ���� ������. �� �� ������ �� ���; �� ������ �����, ��� ������� ������ � ����. �� ������ ��������� ����� � ������� ��������-������, �� �� �� ������ ���������. ���� �� ����� ���������, ��� ����������, � ������� ��� ����� �������� ������������, ����� � ��������� ��������-������ �� ����� ���� ������� ���������. � �������-������������ ���������� ���� ������� ������� � ��� �� ������, ��� � ���������� ���������� ������� � ���������-�����������. �� ��� �� ������� �������� ����� �� ��������� � ����� �������-��������� - ����� �� ��������. �������� �������� ������-������, �� ��������, �� ��������� ����� ������� � ������� ��������-������. ��������-������ � ��� �������� ����, �� ��� ������� ������������ � ��� ����� ���������, ������ ������� ���������, ������� ����� ���������� � ��������.

��������� �� ������ ����� �� ����� ���� �������� �������� � ���� �������� �� ���, ��������� ��� ���������� �� � ���� ���������, ��� �����-�� ������� ����� ������� ����. �� ����� �������� ���� ���������� �� ��� ����� ����� ����� ��� ��������� ��������. �� ������, ��� ������ � ����� ������ ����� ����� ��������� �� �������� �����, �� ��� ��� �� ����� �������� ���� �� ���� ���� �� �����. �� �����, ����� � ����� �� ���������� ����������� � ������ � ������ ������� ��, ��� ������ ����. �� ����� ������� ��� �������� ��������� ��� ��������� � �������.

� ����, ��� �.�. ������������� ����� �������� �� ��� ������� ���������, ���� �� ��� ���� ���, �� �� ���� �� �� ����� ����������������� ����� ������� ����� ������� ������� � ��������� �� ����� ����. � ������ ��� ����� �����-����, � �� ����� ��������� � ����� ����� ������, ���� ��� ��������� ����� ������� ������. � �������, ��� �� ����� ������������ ����� ���, � ���� ��� � ���, ����� �� ������� ��� ���� �������, ��������� ������� ��� �� � ���� ����� ������ �� ������� ��������-������ � �����-������.


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100