= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ������ ��������� >> ���� ����������!

���� ����������!

�� ����� ���� �����, ������� ���������� ���������� ��� ���� ���������. � ���� ����� �� � ������� � �� � ������������ ����������������������. ������ � ���� ������ �������� ���� ����� �������� �������� �������, ��� ������ ����� ����������, ���������� ���� ���������� ������ ���, ��� ������ ������������ � ������. ���������� ��� ���� � ����, ��� ������� ���� �� ����������� ��� �� ����� ������, — ��� �������� � ���, ��� ����������� ���� �������� �������� � ����� �����. ������ ����� ����� ���� ����� �������� ������, � � ������� � ���� ������� ���� ���� ����������� �� ����� ����. �� �������� ����� ����� ������ ������; �� ��������� �� �������� ������, �������� ����������.

�������� ��� ����������� ����� ���. ���, ��� �� ����� ����� ������������� � ����� ������������, ����� ����������� ����������� ������ � ����, ������� ��� � �������� �� ��������������� � ���. � ���� �������� ������ � �������� ����� ������ ������� ��� �� ������ � ����� ������������. �� ������� �����, �������� � ������� ����� ������� ������� ��� ���������.

���� (��� ������), ����������� �� ���������� ����������� ������ �� ������ ���������� ������, — ���� �� ����� ���� �� �����. ��� ������� ������������ ������� ������ ���� �����: ����� �� ��� ��������� �������, ��������, �� ����������� � ��� ���� ����. �������� ��� �������� �� ����� ���������� ��������� �� ������, � ��� ����� ���� ��������� ��� ������, �������, ��� �� ���� �������� ������� ���� �� �������� �������� ���� � ��� ����� (���� �������� ��� ����� � ����� �����). ������������������� �������� �������� ������������ ������ ���������� ��� ������������ ������ �����. �� ���������� — "������� ����������", ��� �������� ���� ����, ������ (���������� �������) � ������ �����, — �������� ����� ����������� �������������� ���� ������� ����, ������� �����-���� ����� ������������.

,       (156kb)������� ����� ����������� � ���� ���������� ����� ����������� �����. ������� ����� ����������� ������� �� ���������� ���������� ������� � �������� ���. ����� ����������� ������� �� ������������� ��������������, � ����������� ���� ������� ���� ����: ����� ��������� ���� �������, �� ������ ��� ������������ ���� ������ � ���� ��������� �� ������������� ����, ��� ����� ���� �������. ����������� ������������� ������� ����� ������� ���� �� �������������� ����� ���������. � ��� ��� ������������, ��� ��������� ����� �������, ��� ���-����, �������-����, ������-������, ������-, ������-, �����-, �����-, ��������- � ������ ������, �����-������� � ������ ������ ���������� �������. �������������� ���� ��� ����������, ����� �������� ��������� ������ �����, ��� ��� ��������� ������� ������, � �� ����� ��� ����������� ������ �������� ������ ����� ����. ����� ���� ��� ������ ������, ��� ������ �� ������ ��� ����-������ — �����-�������, ���������� ��������� ������, ��������, ������ � ����� (��������� �����). ����������� ����������� ������, ��� ���� ��, �������� ��, ��������� ������� �� ����� ����, ��, ��� �� ����� � ��� ������ ������� � �������������, �� �������� ������� ��� ���� ������! ����� �����, ������� � ������ �� ������ �������� ����� � �����, �� ����� ��������� ������� �������� ��������� ��� �� ��������� � ��������� � ����. ��� ����������, ������� ����������� ���������, ����� ����� ������� � ����� ����� �������, ������ ������� ���� �����. ��� �� ������������� ��� ������� ������ ��������� ������������� � ������. ����� ��� ������� ������ � ������� �������� ������� � ������, ��� ������� ��� �����������, ��� �������, ��� ����� �������� � �������� ����� ���� �� ��� ������. ����������� ����������, ������, �� �����, ����� �� ����� ���������� ����� �����, ����� ��� ������ ������� ����� � �������� ������. �������� �� ������, ��� ����� ������������ � ��� ������, � ����� ������� �����, �� ������, ��� �� ���������� ����� ��� �������, � ���� ���� ���. ������� �����. ��������� ����, ����������� ����� ��������� �� ������.

�� ��� �� ������� �����. ���� ����� �� ��� ������������ ������, ����� ����������. "��, ��� ���������, ��������� �� ���� ����. � ����� ������ � ����� ����������� �����, � ��� ������. ������ � ������ ��� ������� ��� ����. � ���� ��� ������������ ���, �� ������ ������������� ������ � �������� ���������� �� ����� ���������. � ���� ��� ������������ ���, �� � ���� �� ����� ����, �������� � ����� �������. ��� �� �� ������ ���� ������� ����, ��� ����� ������� ����� ����� ���� ��� ���� ������� � ���������� — ����������� �����, ��������� �� �������. ���� ������� ��������, ������ ����, ������ �������� ������, ������ ������ ���� ����������� ���� �� ���������� ������������".

����������� ������ ���� ��� ���� ������� ����. ��� ���� �� ������������ ��������� ���� ������� ����� ������ ��� ����� ��������. �� � ������ ������ ������������ ���������� � ����� ���� � ���� ��� ���������� ��������� �������������� � ����������������. ���������� ��� ������������ � ��������, ������� ��� �� ��������. ������ �� �� �������������� ��� ��������,* ������� �� ����� ������� � ����, ������� �� ���������� �� ����� ������, ����� ����, ��� ��� ���� ������� �� ���������� �����. ������ ���� ������������, ��� �������� ����������� ����� ��� ������ �����������. ������� ���� �� ���������� ��������� ��� �����������. ��� �� �� �� ����������, �� ����� ������� � ���, ��� �� �����, �������� ��� ������ ���, — ��� ���� ��� ��������. ��� � ���, �� ����� ��������� ��������, � ������� ��������� ������� �������� �����, ���������� ������� �� �����, ����� ����������� � ������ ��� ����������. � ��������� ����� �� �������� �� ������� ����� ���� ���������� — ��������� ����, ������� �������� ��� � ������� ������ � ������������. ���, ��� ���� ��� ������� � ����� �����, ������� �� ����� �������.

� ��� ��, ������� �������� ��� �����. ������ ��� �� ������� �� ��������� ���������� �������, ���� �� �������� ���� �����, �����������, ���� — ���, ��� � ��� ����, — ��� ��������������. ��� ������ �������, ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���, ��� ����� ���� ����. ��� ���� (�������� �������) ����� ������ ������ ���� �������, ������� � ��������������� �� ��� ������ ��������, ������� ����������� � ���, ����� ���, ���������� �� �������������� ��� ��������, �������� �� ����������� ������� ��� � ������ ���. � � ����������� — � ��� �� ����� ����� �� ������ ������, ��� ������� ������ ����������, — ������� ������ �����. � ���, ��� ��� �������� �� ������ ������� � � �� �� ����� �������� �����, ��� ������� ������������, ��� ��� �� � � ���, ��� �� � ������ ������� � � �� �� ����� ����.

������� �����:


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100