= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ����� ���� �������� >> �������� ������. ����� ������

�������� ������

c�����, ������� �������� � ��� ��������-���� XIV.8
�������: �������� �.�.���������

����� �����-����� � ��� ��� �����������-����� ��������� �� ��������� ������� ������ �� ������ ���������� ��������� ������, �������� ����� ���������, �������-������ (���� ������ ���������� ��� ������) � ����������� ��������� ������ �������: ����-�����, ��������, �������-������� � ������. ����� ���������� ������ ���� ����� ��������� ������ ���� � � ������� ������: ��� ������ ������������� � ��������, � ������ ��� ��������� � ���� ����������� �� ���� � �������� ������ �����-������. ������� ����� �����������, ������� � ������� ����� ���������, � ��� ����� ������ ��� ��������� � ����, ����� �� ���� ��������� ������ ����� ����� ����� �������: ��� ������� ������, ��� ���������� ������, ��� ������� �������, ��� ������� �������, ��� ��������� ����, ��� �������� �����, ������� ����������� ���� ��������� � ���������� �����, ��� ������� ����, ��� ������������ � ��� �������� �� ��� ������, ����� ��� �������� ������������ ��� ��������������, ��� ������ ����� � ������-������ ������. ������������� �� ������ ����������, �� ���� � �������� ��������, ����� ������ ��������� ������� � ����. � � �������� ����� ���������� ��������: ��� �������� ������ �������, ��� ����������� ���� �������, ��� ������������, ��� ������� �������, ��� ������� ������, ��� ������� � ��� ��������, — ������� �����.

������� ��� ������� ����������� ������ � ���������� �, ������ ������, ��������� � ���� � ��������: �������, �������� ��������� � ��������. ��� � � ���� ��������� ����������� ��������� ���� � ���� ����, �������, ����������, ������� � �������� �������� � ������� ������ � �����. ���������� ����� ����������� � ������������ � ������� �, �������, �� ��������� ������� ����������, ���������� ��������� � ���� �������� � ������� ���� ����. ����� ��� ����������� ��������� � ���������� ��� � ����� ���������: � ���������� ���� ��� ������ ��������: ��� ����������� ����, ��� ������� ������, ��� ����������� ����, ��� ����������� �������, ��� ����� ����, ��� ������ ����, ��� ����������� ����, ��� �������� ������, ��� ���������� ���� � ��� ���������� �������. ������� �� ��������� ������ ������� ������������: ������� ������ ����� ������� ���������� �������� �������, ������� ����� ���������� ��������� � ���� �������� ���� ����, ��� ����������� ���� ������� ���� ����, ��� ������� ������� ������ ��� (� ��� ������ ������ � ����������), � ��������� ������ �������� ������ �� ��� ���, ����� ��� ����������� ����, — ���, �������� ���� ��������� ��������, ����������� ���� �� ���������� ��� ����� ��������, � ������� �� ������� ������. ������ ���������� ����������, � �� �������� ����������� ��������� ��� � ���� � ������� ���� �� ���.

���� ����������� ����� ���������� (� �������������� ��� ������), � ��� ���� — ������. ����� ����� ����������� ����� ����� �������, ������ �����, ������ �������� �����. ���� ����� ���� ������� ��������� ����������, ������� ������� — �� ����� ����� � ���� ��� ��� ���� ����; ������ ����������� �������������, � ��� � �������� ��������� ��������. ��� ����������� ����� �������� ���� ��� ������ ���. �� ���� ��������� �� ����� �������� ����� ��� ����������� ������� ��������� ����. �� �� �� ����� ��������� ��� ����� ��� ��������� �����. � ����� ����� ����� �������� ��� ���������. ������ ��� ����������� �������� ������ � ���������� ����� — �������, ����� ��������� ������ ����������. ������� ��� ��������� ����� � ��� �����, ��� ����������� ���� ������������ ����� ��� ������ ����������. �������� �� ����� (�������) �������� ������ ������ ������ �����, ����������� ������� ������� �������� ��������� ����, �� ���� — ������������ ������ ���, ��������� �������� �������� ������, �� ������ ������� �� ���� — ������������ ����� � ������, ��� ������� � ����� � � ������, �� ����� ����� — ��� ���� � ���������� ��������� �����, � ������ ���� � ������ — ������ ������-��������. ��� ������������ ������� ����� �����������. ���������� �� ��������� � ������������� ������ ��� �����������. ������ ���������� ��������, ������ ����������, ����������� � ������ �������, ���� ����������� ����� �������� ��� �����������, ����� ��������� ��������� ������� ������ ����������. ����������� ���� ��� ����� � ������ � ��������� ����. ���������� ��� ��������� ������ ������� ������� �������������, ����������� ������������ � ��������� ����� ���������� ������� �����, ���, ����������, ������:

���� ���, ��� ����� �� ������ — �� �� ���� ����!
��� �� �� ���������� �� �� �����-�� ����� �����?
��� �������, ���� ����� �������� �� ��� ������,
� �� �� ������ ��� ������ ����������� ��� ����� ����!

���� ��� ��� ���������� ���� ������������ � ��������� ���� ��� ��������� ������������ — ��� �����-������ � ������ ���� — ��� ������ ����������, ������ �� ���������� ������-��������, �������� ��� ������������ ������ �, ���������� � ������� �������� � ����������, � ���� �����, �������� ������ �����, �� ������� ����� ��� ������, � ��� ������ ���� ��������� ������� � ������ �� ��������� �����. ����� �����������, ��� �������� ����� ��� ������ � �����, ���� �������� �������, ������������� �� �����������: �������, �� ��������� �� ������� ������. ��� �� ����� ������������ ������� ��� ������������ ������� �������:

�� ���������, ��� �������,
���� ������ ����������� ����, ��� ����� ��� �������.
��� ������� � �� ��������� �������� —
���� ����� ��� �����, ��� ��� �����.

����� ����������� �������� ���������� �������� �� ����� � �������, �� ���������� �������� �������: ���� ����� ������ ��������, ��� �� � �� ��� ����?� �� ��� ����������� ������: �����, ������� ������ ������, � ��� ����� — � �� � ������ — ������. ���� �� ��� �� ��� ����, ��� ������� � ���, ����� ������ ����� ���� �� �����?� �������, ����������, �����������, ����������, ��� ��, ������ ���������� �����:

�� ����� ��� ������, ������� ��� � �����:
����� �������� ������ ����� ��������� ���������� ��� ������.

������������ ���� ������ ����������� ��������� \
�������� �������� ����� ���� ����� ������� �� \\
���: 11.6.46

����������� �������, �����, �������� � �������, ������������� ����, ��, ���� �����, ������ ������� ������ ����, ������, �������� ������ �������� ���� ����!�

������� ������ ����� ������ � ���� ������� ����� ��� ������� �������, �� ������ ��� � ���� ������� ����? — ������ ����������. — ������� ������ ��� �� ��������� ����� �������, ������� ��� ����� ��� ����.

�����, � ����� �� ����� ����� ������ ����������, ��� �����������, �����, ����� ����������� ��� ������� ������� �������, ��������� ���� ����������, ������ ��������� ��� �������� ������ ���� ��������: �������! ���� �� ��� ������ ������� ��� ��������� �������� ��� ���������� ����� ����� ����, ���� ��, ���������� ��������� ������������ ��������, ��� ������� ��� ��� ��������� ����� ��������� ���� �������� �������� (�� ������ 6 ��.), ��� �� ��������� ������ ���������� ����� � ������, �� �������� �� ����� �������� ���� — ��� �������� ���������� ���� �������� ��������� ������� �������:

� �������� �� (����������) �������� ��������� ��� ���� � ����,
� �� ������ ��� �������� ���� �� ����� ����;
� ������� �� ��� � ������� ����������� ����� �����,
������������ ������� � � ������� �� �����;
�� ������ � ����� �������� — ����� ����� �� ������ � ���� —
� � ������ � ����� ������ �� ������� ��� ���� � ����;
�� ����������-����� �� ���� ������� ���� ��� —
�� ��������� � ���� ���� ����� �� ������ � �� ���� ����!
�� �������! � — ��������� �����. ��� � ����?
����� ��� �������� — �� ���� ��� ��������!

���������� ����� ���������, �� ����� ����, ������ ����� ����� � ������������� �������� �������� �����������, �������� ��� �����������, � ������� ��, ��� �����, ����� ������ ���, ��� �����, ��� �������. � ����������� ������ ���������� ��� ������� ������������ ����. ��, ���� �� ��� �����, �������! ��������� �� ���� ����������� ���������� � ������������� �������� ���������������� ������ ��� �����������. ���, ������� ����� ����� �������, ���������� ��������� ����� ����, ��� ������ ��������� ������ ���� �����������.

����� ������ >>


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100