= ����� ����� =
��� �������� ����������
����� ����������� ������
����� ���������
����� ������ ������ ����
����� ������ ������ �������
����� ������ ������� �����
����� ������ �������� ������
������ c������������
������ ���������
������ �������
�����-�����
����������
= ������� =
= ������ =
Hari-katha >> ����� ���� �������� >> ����-����

����-����

�������: �������� �.�.���������

����� ������� ������� �����, ��� �������� �������� �� ��� ����. ����� �������� �������� ������ ������ ��� ����, ����� ���� � ��������� ������� ��������� � ����� ���. ������ ��� ����� ���������—������������� ������ ������, ������������ ����� ������ �������,—������ ��� ������ �������, ������� � ����������, �����, � ��������—���������� ��� ��������� �� �� ������ ��� �������� ��������� ����-����; �� ������� ����—�������� �������� ������ ������. ��������� ������, �������� �������, ����������� ��� �� �������—��� ������, ���� � �������-�����—� ��������� ���������, ������� ����, �������� ������ ������������� ������,—������ ��� �� ������� ��������:

J���� ������ ���������
������-����-����� ����� /
����������-���� ������ �����
������� ��������-�������� //

J���� ���, � ���� ����� � ����, ������ ������� ��� ��������� ��������, ������-����-����� ������ ���� ������������� ������, ����������-���� (������� ��� ���������� ��������) ������ ������������� ��� � ��������, � ��������, ������� ���, ����� ������ ��� ��� ������� �� ���� (���� �� �������, �����-������ ��� �����������), ��� � ���, ��� �� ���������� �� ���� ������ (���������� ����� � ������, �������� �������, ����������� ��� �� �������),—��������-�������� (��� ����������) ��� �������� �����. —���: VII.15.26

����� ���������� ������ �������:

-������ ����������� ��������-����-�������
��� ����� �� ���j���� ������

� �����

������-���������� �������-��������
����� ����� �������� ��� ������� /
����� ������� ��� ����� ��� �����
����� ����� ���-�������������� //

� ��� �������� �� ������ ������ ���� ��� � ��������� ���������� ���������. ��� ������ � ��� ����� �������� ��� ����� ����, �������, ��������� ���������, �������� ����� �� ���������� (������-������� ������-�������): ����������� �������� ������ ���� ��� ���� ������ �����, ��� ���� ������������, �������-�����,—��� ������� ������� � ����. ��� ���� ��� ��������� ��� ��������, ��� �����, ��� �������, ��—������� �������, ������ �� ������ ������ ������ ������ � ��� ����������?�—������ ����� ��������, ����� ���������� ������ ��� �� ��������� ���: ��� ��������, ����������� �� �� �������� ���� ��� �������� �����, ������ �������� �������� ������, ����-������ ������������� ����. �� ����� �� �� ����� ��������� ��-�� ����, ��� ������� ��� ��������� ��������, ����������� ������ ��� ������ �����! ��� � ��� �������-�����: ����� ����, ���� ��� ������ ������ ����, �� ���������� ������� � ��� ���, ��� ������—������ ����� ����� �������� ��� ���������� ���������� ���������� �������.

��� �������� ������������ ������� ������ �������:

���� �����-������ ������� ��������������� ��� /
j� ���� ������ ���� ������� ����� ����������� //
����� �����-������������� �������������� �� /
�������� ������-�������� ����-��������� j���� //2
(���: X.80.33-4).

�� �������, ����, ��� �� ����� ������������� ��������, ���, ������ ����������� ������������, ������ �� ���� ��� ����, ��������� ������������ ����� �������, ������� ������ �������������� ����� ����� ���� ���������. �� ����� �����������, �� ���������� �������� �����, �� �����������, �� ����������� ����� � ���������—����� �� �������� ���, �������� � ������ ������, ������ ��������������, ��� ��������� �������� ����.

� ���� ���� ������ ���� ��������—������ �������� ����. ������—���, ��� �������� ���������, ����� ���������� �����, � ���� ������-�������. �� ������������� ���� �� ������ ����—���, ��� ��������� � �������� ������ � ��������� ������� � � �����-������. �� ������� ���������� ����������, ��� ��� �������� ����� ������� �� ����� ������ ������� � �������� ����� ������� �������� ������ ��� ���������. ��� �������� ������������ ��� ������� ���������� ������ ����-����, ����� ������ �� ����� ������ ��� ������� ������ ��� � ���� ����. ��� �������� ��� ����������� ����� ���� ����� ������ ������������ � �������� �������� ������ ��� ����.

������� �������� ������ ��� ���� ������� �� ������ ������ �����, ���� � �����—������, ��������������, ������� � �������. ������� ������ ��������� ������� ������ ���������. ��������� ��������, ������������ ������ ��������� ����, ����������� �������� ������ ��� �����, ������ ���� ������� �� ���������� � ���������� �� �����.

�����-���� ������ ���� ����-�������� /
��� ���� ������ ����� ���� ������� //
��� ���� ���� ����� ������������ /
��������� ���� ������� ������ ����� //

������ �� ���� ���� ���������, ��������� ������ ������� ���� �������� ������ ��� ����, ��������� �� � �������� ����� � ��������� ���������� �������� ������� �������� ������ ������. ��� �� �� ���, ���, ��������� ��������������� ���������, ��� ���� ��������� ������ ����-���� ���, ���� ��� ����������, ��� ����� ����-���� ������������� ���� �������� �����������, �� �� � ����� �������� ����� ��� ������ ������� ������ ����� ��� �� ����� ���� � ����. �������� � �������� ������, �������� ��� ���� ��� ������ �������� ��� ��������� ��� �������� ��� ������� �������� � ������� �� �� ����� ������ ����, ���� ��� �� ���������� ����� ���� ��������� � �������, ���� ��������� ������, ��� ��� ����� ����� � ��� ������ �� ���� ������ �����. ��� �������� ��������, ��� ������������ �� �����, ������ ������ �� ����� ������� ������ �������, �� ��� ������, �����������, ������ ��� ��� ������ ��� �� ������ ������ ��������� � ������ �������. ��� ����� �� ��������� ������ � �������� ��� ���������, ����, ������ ��� �������, ���� � ���� ������������, ��������� �� ������������ ���� � ���������, ���, ����������� �� ��������, ��������� ��������, ���������� �����-������ �� ������� ��� ���� �����: �� ����� ����� ����� ���������� ��������. �� �������� �� ���� ������� ���� � �������� ��� ��������, ���������� �������� ����� �� ����, �� ������.

������ ��� ��������, ���������� �� ��� ������ ���, ��� ���������� �� � ������, ������� � �������, ���������� ������� ������, ������� � ������� ��������� � ����-������, �, �����, ��������� ���� ���� ���������� ��� �������. ��� ����� ����-�����. � ������� �� ���, �������� �� ������� ��������, �� ������ �������,—�� �����, �������� ���� ��������� ������� ��� ���,—����-����� ���������� �� �����. ���� ������� �� ������ �������� �� ������ �������������� �������. ��������� ��� ����� ���������—����� ����� �������� ���������� ���� ��� � ��������� ��� ������� ���������, ������������� �������, ��������� ����-�������, ���������-��������, � ��������� ����� �� ������� ������ ������. � ��������� ����—����� ��� ��������!—���� ��� ��� � ������ ����� ����������, ���������� ����������—������� ����, ��� � ���� ��������� ��������, ��������, ��������� � ��������� ��������, ��������, �������� �� ����; ������, ������� ���� ����������, ���������, �����, �� �� ����� ����, �������� ���� ���������� ������� � ��������. ����� ��� ������� �������, ������ ��������� ������� ������������. ��������, ���������� ������� ����� ������, ������� � ��������� ������, �����, ������� ����� ������ ������ � ��� ���� ��� � �������� ��������, ��� � ����� ��� ������, ���������� �����, �������� � �������, ������������ ���� ������ ���, ������ ������� � �������������, ��������� �� ��������� ������������� ����; � ���������� ������ � �������� ����� � ���������� �������� ������ �������, � ������ ������ ����� ���������� ��������� ������� ����.

����� �������� ������ ���� ���������� � ���� ������������ �����-������ �������� � ������������ ��� ��� �������-�����, ���������� ���������� ��� ���������. ���������� ���������� ����������, ����� �������, ������� ����� �� ����� ���������, ����� ���� ��� ��������� �����. ������������ ���� �� ��� ���������—������������ ����� ���. �� ������������ ��� �� ������ �������. ���������—��� ���������� �������� ����, � �������� �� ������� ������� ������������ � ��. ������ ��������� ������, �� ������� ����������� �� � ���,—�� �� ������� ����� �������� �� ���������, �� ���������, �� ������, �� ������, �� ������, �� ������, �� ������������ �� �������� ��� �� ����� ������������� �����,—�� ������� ������, ��� ��� ����������� ������ ��������� � ��� �������� ����, ����� ������� �� � ��� ������ � ������ �������, ���� ����� ������. ��� � ��� ������� ������ ���������� �����, ��� ��. ��� ������������ �������—������������, ��� �� ����; ������������, ��� ��� ����� ������—��� ��� ������ ������� ���� ��.

���� �������������� �������, ������� ���� ���� ����� ��������, ��� ��� �������, � ������� ���������� ������������� �� ������� ����� � �����, ����� ����, ������������ �������,—�������� � ��������� ������������ ������ �������� ���� ��� ����—� ���������� ��� ���� �� ���������� ���������,—��� ����� ���� ��� ����, � ������ � ����� ���� ������ ������ �����. ����������, ��������� ������� �� ��������� ����—�� ������� ��������, ��� ������� ��������� ���� ������������. �������, ���������� � ������ �������� ��������, ��� �� �� ��������� � ��������, ������� � ����-���� ��� ��������-���� �����. ��� ������—����� ��������������� � �������.

������� ��, ��������� �� ������� ��������, ������� � ����� ������?�—�� ���� ���� ����������� ������ ���������, �� ������ ����. ���� �� ������ �� ���� � ���� � ���� ������������, ����� �����, ���������� �� �����, ������, �����, ����� �� ��������� ����� ������ ��������, �����, �������, �� ����������������� ����� ������� �������� ����� �����, �� ������ ����� �����. ����� �� �������—�� ��������� � ������ ������, � ���� ��������������, ����� ������������ ������� � ������ �������� ��������� ����� ������� ������ ��� �������� � ����� ������� ��� ���� ��������, �� ���—�� ����-����. � �������� ��-���������� ������� ���� �� ����� �� ����� �������, �� ���� ��������,— � ������ �������� ������, �� ������� ����� ���� ���������� ������� ��������� ����-�� ����, � ����� ����� ����������� ������� � ����������� � ����: ���������� �� ��� �������-�����, ������ �� �������� �� ����� ������������ �����?�

����-�� ������ �� �����, ��� ����� ����! �� ��� ��� � ���� ��������! �� ���-���, � �-�� ������—����� ����� �������� �� �������. �������, � ������� ����� ����� �������, ���������, ������� � ������ ����������, ������������� � ������, � ����� �� �������� ���� �� �������, ������� ������-���� �����. ���������� �������� ���� ������-���� � ��� ��� �� �������� ������� � ������� �������������. ���������� ��� ����� �������� ��� ����, ���� � ��������� ������� ���� ������, �� �������� �������� �� ���� ����������� �����, � ������������ � ���� ���������� � �������� ��������� ��������� ��� ������������. ������������, ��������������, � ���� ��� ����� ��������� ��������. ����� ���� �������� ����� ��������� �����, ����������� �������� ������ ���� ��� ���� � ���������, �� ������� � ��������� ����� ���������� ������� �����, ������, �����, ������� � ���� �� � ��������� ���������, ������� �� �������: j������ ������� j���� ������� ������� �������—�� ��� ��������, �� � ����������; ������ �� ����� ���������� ����� ������, ��� ���—�������, �, �������� �� ������������, ��������� � ������ ��������� ������ ����� ����������, ����������� � ������� � ����������, ��������� ��������� � ������������.

����� ��� �������, ��� �������-�����, ���������� ������������ ������������, ������� ���� ��������� ��������� ������� ��� ������, ��� ����������� ����� ��� ������ ������ � �������� ��� �������,—� ����� ������������ ������� ������� � ���� ��� ������ ����� �� ����� ����� ����� ��� ����.

��� �� �������� �-������ �����
����� �� ���� ��� /
����������� ��� ������� ������
����� ���������� /

����� ������ ��������, ��� �� �������,
� ��� �� �������� ������������ ������,
�������� ����� ��������� ������,
��� ���� ������ ������� � ��.

������ "������ ��������" >>


© 1999-2023 Hari-katha.org. All rights reserved.

Rambler's Top100