| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

"� ������ �� ��!"
�������������� �������. ������ 44
�������������� �������-����� | ������ ������� | �������������� ������

�� ����� ������ ��� �������! (�)

������, ��� ��� ����� � ������ ���� ��� ������ � ������! :)

������ �������, �� ���� ��������� �� ��������� � ����������� ������� ��������� � ����� � �������� �������������. :)
��� ��� ������ ������������ � ��� �� �������, ������� ������ �������� ������ �������� � ����� �� �������.

��� �� ��� �������?
���� �������� � ����� � ����� ����� ������� ������ ����������� �������. :)

����� ��� ������������?
����� ������. ���� ���� "����������" ������������. :)

� ��� �� ���� �����������?
�� �� ���� ���������� ����... �� � ������ ������... ���� ������ �� ������� ����... ���� � ����� �������� � �������... �� ������� �����!... :)

��� �� �� ���������� � ��������?
������� � �������������� ������ ����, �������������, �����, ����, �������������, ���. ������ - �� ���� ��, ��� ����� �����.

� ��������?!
� ��� ��������? ������ ���, ��� ��� �� ���� �����! :)

������ ���������?
�� ����������� ������ � ����� �����.

� ������� ���� ��� ������?
������ ���� �����, ���� �� ���������� - ��� �����! :)

� ������ �� �����... �������?
���� ��������, � ������� ���� �����... ��������. :)

� ���� � ��� ����?
� ��� ��! ��� �� www.hari-katha.org/svetik

��� ����������� �������� � ������ �������?
��� ���:
- ��������� ��� ��������
- ����� ������ ���� ��������������
- � ���� ������ � ���� �����
- �������� �������������

� ��� ��� ������-��?
��� ���?! ������, ������, ��������, ���������, ��������� ������� � ���� ����������. ��� �����? ��... ����� ������ � ������ ������... �� ������, ��� ������������. :)

� ���� �� ������?
�����, �� �� ����. :)

� ���� �������-�� �����?
����� ���� ������, �� ���� �� ������, ����� ��� ��������� � ����� ��������, ������ ����: e-mail 

---
���� �������� ����������
������

 | � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"