| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

���������� ����� ���, ������� ���������� ���������� ��� �������� ���������� �� ����������� � ��������

����� ��� - ������ ��������� �������. ��������� � �� ��������, ��������� ��������� � ������� �� ��������. �� ��� ���� ��������� � ����, ��� �� �� �� ��������. ����� �����-�� �����, ����� �� �����, ���������, ��� �� �������� ����������� ������ �������. ��������� ����������� � �� ��������. ��� ������, ��� ������ ���� ������� ������������, �� �� ��� ������� ����������. ���� �� ����� ��� �� ������ � ������ ���� ��������� ������, ������� �������� ������� ������, ������ ��� �� �������� �������������� ��� ��� � ������� ����� �� ������� � ����. ���� �� �� �� ������, �� ����� �� ������. � �������, �� ������ ����� ����� �������, ����� ����������� �������.  � ��� �� ������ �� 5 ������ ����� ��� ���� �������, ������ ����� ����, � ����� �������. ��� ����������� �������, �����, ������� ����, �� ���� ����������. ��� ������, ��� ��� ��������� ������ ���� �� �������� ���������. ����� �����. 
�� �� ��� �������; ���� �� ���������� ������ ��� �������, �� ���� ������ ����, �� ��������� ���, ������ ������. 

������� ���
(������� ������� � ���� ����� ������������� � ��������� ������������ �����
� ������ ����� � ��������� � ��� ������� ���� ��� ���� � ������)

| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"