| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
����������� �������� ����� ��� ������ � ������� ������

����� ��������� � �������, � ���� �� �� �������, �� �������� ����� �� ���������� �����������, ���� �����, �� �����, ����� ���� � �����. ���� ���� ����������. ��������� �������� ���������� � �� �������� ��������. ����� �� �����, �������� � �������� �����. ����-�� ��� ��������, ��� ��� � �������, �� ��� �����������. �� ��� ��� ����� ��� ������, ������� ���������� ���������, �������, �������������. ���� �������� ������� ����� �� ����������, �� ��������� ������ ����(40� - 1 ���), �� ������ ��� ��������, ��������� � ��������. ����� �� �� ������, ���� ����� ����� ����� ������ ����� � ������� �����. ����� � ��������� �����, �������� ��������, ����������� ����� �����, ������� ������ ����������� �� ��������. �������� �����������. �� �������� ���������. ������ �������� �����.

������� ���
(������� ������� � ���� ����� ������������� � ��������� ������������ �����
� ������ ����� � ��������� � ��� ������� ���� ��� ���� � ������)

| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"