| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |

��� ��������� ����, ����� �� ���� ������� � ������� � ��������� ������ ��� �������. ��� ��������� ����� � ������� �����

���� ����� ��� - ������ ��������, ��������� �� �����. ���������, � �������� ��� ��������� ��������, ��� ���� �� ����� ������������� ����� ������, ��� ���������. ������� ��� ������ ����, ������� ����� �� ������ ������ ����� 40 ���? �� �� ��� ������� ������ ���� ��� ���� � ���� ������������ ������. � ���������� ����������� - ������ ������� ��������.

����� ��� ����������� �����, �����, ����� ����� ���� ������� ���������.

���� ���� �� ��� (����, ���, ���� �� ��� ������, ���). ��������� 5-15 �����. ����� �������� ����. �������� ��� ��������, ����� ������ ����������� ����, ��������� ����� ���, �������� ����� ������� � �� ������ ����. ���� �� ������ (���, ����) ���������� � ��� ����� ����� ������������ ���. ����� ����� ������������. �� ������� �������. 
� �������� ����� ���� ������ ���� ���-�� �������, � ���� �� ����� ���� � ������� � ��������. ��� ������ ������� �� ����������� ���� (�����, �����, ����). �������, ��� ������������� � ��. ���� ��� � ����. ���� ������ ����� �������� ���� �� ���, ����� ����� ������� ������, ���� ���� ������ � ���� � �������� ���������� �������. ���� �������� ��� ���������� ���� (����) � ���, ��� ��� ����� ����� ���������� ������� ���, � ���� ������ ���. ����� �� ���������, ��� ����. ���� ��� ��������� ������� ���, ��������� ������ ������ ��� �������, �������. ����� ����� ����� ����� ����� ��� � ����� �������� ��������.
����� ���� ����� ����� ������ - ����� 25-30.
���� ���� ����� ����� �����, ����� ������, ������ ��� ���� �� ����� �����, ����� �������, ���� �� ����� �� ������� ���� ���������� ���. 

���� �� ����� ����� ����� ���, ��� ����� ������ ����� ��� ������� �������� ��� �������, ����� ����������� ������, ���������� �������. ��� � ����� ������ ������ �������. � � ����� ������ ������ ������� �� ����� ������� ����������� ������������ ����������� ���� � �� ������ ����. ��� �� �����������. 
��� ������ �������� � �����-�� ������ ��������� �������-���, ����� �����������, � �� ������ � ����������� ����� ��������, ��� ������ �������� ������ ��� � �� ��������. ��� �����.

�����������, ��� ���� �� �� ���� �� ���, �� ����� ���� ��������� � �����, ��� ��� �������, ��� ������� ����, ������� ������. �� ����� ����������� ����� ��� � ����� ������� ������ ���. � ����� �������� ����� ��������. ��� ��������� � ��������, ������ ���������� � ������ �������. 

���� ���� �� ���, ��� ���� ����� ������������ ���������� ���� � ��������� ��� �� ����������� ���������� ������. ���� �������� �� ����� ���, ��� ���� ���������, ��� �� ��������. ������ ���� ������ "�����������" �������� �� ��� �� ��������. ���� ���� ����� ���, ��� ������������ ������� ����, �������� � ���, ��� ������� � �����.

������� ���
(������� ������� � ���� ����� ������������� � ��������� ������������ �����
� ������ ����� � ��������� � ��� ������� ���� ��� ���� � ������)

| � ������ �� �� | ��� �� ����� | ����� | C����� | ����� | ������ |
������� ������� - ������ "Hari-katha"